Tép Loạn Màu

  • PH : 6.5 đến 7.5
  • Nhiệt độ 20 đến 31
  • GH : 4đến 5
  • Độ TDS : 100 đến 250
  • Tuổi thọ : từ 1 đến 2 năm
  • Kích thước : từ 0.8 đến 1.2 cm (tối đa đến 3 đến 4 cm)