Tép Mũi Đỏ

  • Nhiệt độ: 19 – 27 °C
  • PH: 6.5 – 7.5
  • Kích thước : 3.5 – 4cm
  • Khoáng: Cần ít
  • Nước: Lợ và ngọt