Tép Suối

  • Tên tiếng Anh : Amano Shrimp
  • Tên khoa học : Caridina multidentata/japonica
  • Chăm sóc: Dễ
  • Nhiệt độ bể: 20-28°C
  • Kích thước 4 đến 5cm
  • PH : 6,5 – 7,8