Tép thanh mai

  • Tên khoa học: Caridina mariae
  • Nhiệt độ 65 – 75 ℉ (18,3 – 23,9 ℃)
  • PH 6,0 – 7,5
  • Nguồn gốc: Chủ yếu ở Đông Nam Á
  • Tuổi thọ: 12 năm