Rêu Minifiss

  • Tên khoa học: Fissidens splachnobryoides
  • Ánh sáng: Mạnh
  • Nước: Trong
  • Nhiệt độ: 18 đến 23 độ
  • Phân nước: Có
  • Co2: Mạnh