Rong La Hán

  • Tên khoa học: Cabomba caroliniana.
  • Nước: sạch và dòng chảy chậm
  • Nhiệt độ bể: Từ 14 đến 28°C
  • Ánh sáng: Trung bình
  • PH: 5 – 7
  • Kích thước bể thủy sinh: Nhỏ đến Lớn
  • Vị trí: Hậu cảnh