Cây Vảy ốc H’ra

  • Tên khoa học: Rotala H’ra / vảy ốc Giai Lai
  • Ánh sáng: Mạnh
  • Vị trí: Trung cảnh và Hậu cảnh
  • Nhiệt độ: Từ 18 đến 28
  • Dinh dưỡng: Cao
  • Chiều cao: 15 đến 20cm
  • Co2: Cần thiết
  • Phát triển: Nhanh
  • Chăm sóc: Dễ