Cây vảy ốc Hồng Bò

  • Tên khoa học: Rotala rotundifolia
  • Phân bố: Châu Á
  • Ánh sáng: Mạnh
  • Nhiệt độ nước: 16-28°C
  • Dinh dưỡng: Cao
  • Co2: Rất cần
  • Sinh trưởng: Nhanh
  • Chăm sóc: Dễ