Tre Thủy Sinh

  • Tên khoa học: Murdannia Keisak
  • Vị trí trồng: Trung cảnh và Hậu Cảnh
  • Xuất xứ: Châu Á
  • Ánh Sáng: thấp
  • Dinh dưỡng: Thấp
  • Co2: Thấp hoặc không cần
  • Loại cây: Cắt cắm
  • Nhu cầu CO2: thấp