Rêu Mini Taiwan

  • Nhiệt độ: từ 12 đến 26°C.
  • PH: từ 5 đến 7.5
  • Chăm sóc: Dễ
  • Chiều dài: 4 đến 8 cm
  • Loại Cây: Rêu Thủy Sinh