Sóc Đầu Đỏ

  • Danh Pháp: Hemigrammus rhodostomus
  • Các dòng: Rummy Nose Tetra, Rummy Nose Tetra Shoaling,  Rummy Nose Tetra School, Albino Rummy Nose Tetra,
  • PH: 5,5 – 7,5
  • Nhiệt độ: 23- 28℃
  • Nguồn gốc: Brasil , Pêru, Colombia
  • Tuổi thọ: 4 đến 8 năm